Tarieven
Tarieven

Tarieven

Betalende zaken:
Wij werken op basis van een uurtarief (advocatenhonorarium), te vermeerderen met 8% kantoorkosten, BTW en eventuele kosten derden (waaronder griffierechten, deurwaarderskosten, leges en dergelijke). Het standaard uurtarief in 2017 bedraagt € 190,00 exclusief BTW. Het uurtarief is concurrerend in de markt en onderhevig aan jaarlijkse aanpassing. Afhankelijk van de aard van de zaak behoren vaste prijsafspraken tot de mogelijkheid.

Voor ondernemers bieden wij aantrekkelijke bedrijfsarrangementen aan. Informeer naar de voorwaarden en mogelijkheden!

Gefinancierde rechtshulp:
Indien Uw draagkracht onvoldoende is om de kosten van rechtsbijstand op betalende basis te voldoen, kunnen wij in Uw opdracht een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. U zult dan weliswaar een eigen bijdrage moeten voldoen, maar een deel van de kosten van rechtsbijstand (o.a. advocaatkosten, griffierechten en procureurskosten) wordt vergoed door de Staat.

Of U al dan niet in aanmerking komt voor een toevoeging, is in de eerste plaats afhankelijk van Uw inkomen en vermogen in het tweede kalenderjaar dat aan het jaar van aanvraag vooraf gaat. Indien Uw huidige inkomen lager is dan twee jaar geleden, kan er gevraagd worden om verlegging van het peiljaar. U dient ons dan bescheiden aan te reiken, waaruit van Uw huidige inkomen en vermogen blijkt (loonstroken, meest recente jaaropgave, bankafschriften etc.).

Zodra de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging verstrekt, zal U daarbij een eigen bijdrage worden opgelegd, welke U vervolgens aan ons kantoor moet voldoen. Daarnaast zult U in het geval van een procedure moeten voldoen (al dan niet verminderde) griffierechten en deurwaarderskosten.

Indien de Raad voor Rechtsbijstand overgaat tot verstrekking van een toevoeging, betekent dit nog niet definitief dat onze werkzaamheden volledig door de Raad worden vergoed. Na afwikkeling van de zaak zal de Raad nogmaals beoordelen of U aan de hand van het in de procedure behaalde resultaat (bijvoorbeeld: een uitbetaling in geld of een verkregen vordering op de wederpartij) nog steeds in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, danwel of de werkzaamheden alsnog op betalende basis in rekening zullen worden gebracht.

De toevoeging zal in ieder geval met terugwerkende kracht worden ingetrokken, indien in de zaak een resultaat wordt behaald (vordering of geldsom) ter hoogte van tenminste 50% van het heffingsvrije vermogen (in 2015: 50% van € 25.000,00, voor personen zonder fiscale partner, € 50.000,00 voor personen met een fiscale partner).
De toevoeging zal reeds op voorhand worden afgewezen indien Uw gezinsinkomen en/of Uw vermogen de toegestane grenzen overschrijdt.

In beide gevallen zal de zaak alsnog op betalende basis worden behandeld, waarbij dient U rekening te houden met het alsdan door ons te hanteren uurtarief, te vermeerderen met 8% kantoorkosten, BTW en eventuele kosten derden. Het vermelde uurtarief is onderhevig aan jaarlijkse aanpassing. Wij verwijzen naar de informatie hierover elders op deze site.

Voor meer informatie betreffende gefinancierde rechtshulp, de inkomens- en vermogensgrenzen en de eigen bijdragen, kijk op: www.rvr.org