Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Het kantoor: 
Het kantoor, zijnde Advocatenkantoor Caris & Köhlen, gevestigd te Urmond dat in de vorm van een eenmanszaak wordt gedreven door mr. J.H.J. Köhlen.

b. De opdrachtgever:
De natuurlijke- of rechtspersoon die aan het kantoor opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, De opdrachtgever dient als debiteur in te staan voor de betaling van de declaraties van het kantoor, tenzij anders tussen partijen schriftelijk mocht zijn overeengekomen voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht en waaruit voortvloeit, dat een derde daarvoor instaat.

c. Het honorarium:
De financiële vergoeding exclusief verschotten en kantoorkosten, die het kantoor voor de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief Omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Mocht de hoogte van het honorarium niet tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen, dan wordt dat honorarium berekend volgens het Calculatieschema voor Advocatendeclaraties, zoals die destijds is vastgesteld door de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten en die gold tot 1 januari 1997. De resultante daarvan vormt de minimale en redelijke vergoeding, zoals bedoeld in artikel 7:405 lid 2 BW. Het kantoor is gerechtigd, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één kalenderjaar, de overeengekomen prijs c.q. het overeengekomen uurtarief jaarlijks aan het begin van ieder kalenderjaar te verhogen.

d. Verschotten:
De kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht
maakt, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend beperkt tot, de kosten van:
- griffierechten
- getuigen en deskundigen
- uittreksels uit de openbare registers
- verhaalsonderzoek, beslag en faillissementsaanvraag
- kosten derden zoals: deurwaarders of kosten van een koerier
- reiskosten

e. Kantoorkosten:
Door het kantoor zelf te bepalen vaste c.q. percentuele opslag op het honorarium ter redelijke bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten, Voor het jaar 2012 is zulks door het kantoor vastgesteld op 8 %. Het kantoor is gerechtigd deze kantoorkosten jaarlijks aan het begin van ieder kalenderjaar te verhogen.
Het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten worden uitgedrukt in een declaratie van het kantoor, te vermeerderen met de daarover verschuldigde Nederlandse BTW, tenzij zulks naar Nederlands Belastingrecht niet aan de opdrachtgever in rekening behoeft te worden gebracht.

2. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten ter zake dienstverlening die een opdrachtgever aan het kantoor, dan wel aan de eigenaar of de werknemers van het kantoor verstrekt, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Indien de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht verwijst naar (eigen) algemene voorwaarden die strijdig zijn met de algemene voorwaarden die het kantoor hanteert, dan zijn slechts laatstgenoemde algemene voorwaarden van toepassing.


3. Opdracht
a. Iedere opdracht wordt met terzijdestelling van artikel 7:404 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor. Dit houdt in dat de opdrachtgever ermee instemt dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan het kantoor verbonden advocaat. In afwijking van de art. 7:404, 7:407 lid 2 en 409 BW is de eigenaar en/of diegenen die voor het kantoor werkzaam zijn of waren niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
b. In afwijking van art, 7: 408 lid 2 BW is het kantoor gerechtigd om, met inachtneming van de Gedragsregels voor Advocaten, te allen tijde een opdracht te beëindigen.
c. Het kantoor kan voor rekening en risico van de opdrachtgever derden inschakelen. Zij overlegt daarover voor zoveel in redelijkheid mogelijk tevoren met de opdrachtgever. Het kantoor is echter gerechtigd om zonder overleg een deurwaarder of koerier in te schakelen. Inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. Het kantoor is voorts gerechtigd (mede) namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van een in te schakelen derde te aanvaarden,, Elke aansprakelijkheid van het kantoor voor tekortkomingen van een derde is uitgesloten. Bij het inschakelen van een derde zal door het kantoor de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
d. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.
e. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de in de declaraties van het kantoor aangegeven bedragen.

4. Kwaliteit en termijn van uitvoering van de opdracht
a. Het kantoor bepaalt de wijze waarop en door welke advocaat de verleende opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de geldende Gedragsregels voor Advocaten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
b. Een door het kantoor opgegeven termijn heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Het kantoor is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
c. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de opdracht door het kantoor gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door het kantoor mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van het kantoor en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen van informatie en bescheiden.
d. Bij niet nakoming door de opdrachtgever van het bepaalde in lid c van dit artikel is een overeengekomen uiterste termijn niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door het kantoor nodig is. Het kantoor is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal het kantoor de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

5. Declaratie
a. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan het kantoor het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
c. Het kantoor is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve afrekening in het kader van de opdracht.
d. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, is de declaratie beperkt tot die kosten, waaronder begrepen de eigen bijdrage, die op grond van artikel 4 BVR 2000 aan de opdrachtgever in rekening mogen worden gebracht.

6. Betaling
a. Declaraties dienen binnen 14 dagen na verzending daarvan te zijn voldaan zonder opschorting, korting of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en is hij vanaf de betaalvervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
b. Alleen betaling door overboeking op één van de ten name van het kantoor gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
c. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen naast de hoofdsom (honorarium, kantoorkosten, verschotten en BTW) en vertragingsrente voorts buitengerechtelijke invorderingskosten ten laste van de opdrachtgever, die gesteld worden op 15% van het honorarium met een minimum van € 200,--.
d. De door de opdrachtgever aan het kantoor verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 8 dagen na de aan de opdrachtgever verzonden laatste betalingsherinnering.
e. De opdrachtgever stemt er mee in dat het kantoor haar declaratie(s) verrekent met hetgeen het kantoor of de aan haar verbonden Stichting Beheer Derdengelden van hem / haar onder zich heeft of krijgt.
f. Indien de opdrachtgever meent dat hij niet tot betalen van een werkzaamheid gehouden is, dan dient hij zulks binnen 14 dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan de advocaat te laten weten.

7. Aansprakelijkheid
a. Het kantoor is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de beroepsaansprakelijkheid.
b. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor bij de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van de verzekerde is, behoudens in geval dwingend recht zich daartegen verzet of de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van het kantoor. Een kopie van de huidige polisvoorwaarden wordt desgevraagd aan de opdrachtgever ter inzage aangeboden.
c. Indien, om welke reden dan ook, onder de beroeps- aansprakelijkheidsverzekering niet wordt uitbetaald en de aansprakelijkheid van het kantoor (in rechte) is komen vast te staan, is de aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot een bedrag ter grootte van het honorarium exclusief BTW en verschotten dat in het jaar waarin de fout is gemaakt door het kantoor in de desbetreffende zaak aan de opdrachtgever is gefactureerd en door opdrachtgever is betaald, met een maximum van € 5.000,00.
d. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor bij de uitvoering van een opdracht waarbij schade aan personen of zaken wordt toegebracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, inclusief het bedrag van het eigen risico.
e. Alle aanspraken jegens het kantoor vervallen binnen één jaar na het moment waarop betrokkene bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan daarvan.

8. Overig
a. Opdrachtgever is gehouden, alle relevante gegevens en bescheiden, welke het kantoor overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. Het kantoor bepaalt de wijze en door welke advocaat de verleende opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de geldende Gedragsregels van Advocaten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
b. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van het kantoor daartoe aanleiding geeft, is het kantoor gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door het kantoor te bepalen vorm (daaronder begrepen de betaling van een aanvullend voorschot) Indien opdrachtgever verwijtbaar tekort mocht schieten in de nakoming van jegens het kantoor aangegane verplichtingen, dan wel mocht nalaten de verlangde zekerheid te stellen, is het kantoor gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan het kantoor, uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
c. Deze algemene voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op vervolgopdrachten van opdrachtgever.
d. Voor zover het dossier en de ter hand gestelde bescheiden door opdrachtgever niet worden teruggenomen, zullen deze tot uiterlijk 60 maanden na het verrichten van de laatste werkzaamheden worden bewaard.

9. Slotbepalingen
a. Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 januari 2012 en liggen ter inzage op het kantoor. Ze worden gelijktijdig met de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever ter hand gesteld, dan wel indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is op diens eerste verzoek kosteloos aan hem toegezonden.
b. De rechtsverhouding tussen het kantoor en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.
c. De geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg, locatie Maastricht, tenzij het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter, of tenzij blijkens de met opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is.
d. Indien opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft deze het recht binnen een maand nadat het kantoor zich op de bepaling als neergelegd in 9 c heeft beroepen en de zaak wil voorleggen aan de niet volgens de wet relatief bevoegde rechter, te bepalen dat het geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter wordt voorgelegd.


Urmond, 1 januari 2012