Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De maatschap:
De maatschap Caris & Köhlen Advocaten, gevestigd te Maastricht, is een maatschap waaraan de vennoten zowel persoonlijk alsmede via besloten vennootschappen kunnen deelnemen. Een lijst van de vennoten van de maatschap en/of besloten vennootschappen wordt desgevraagd aan de opdrachtgever verstrekt.

b. De opdrachtgever:
De natuurlijke- of rechtspersoon die aan de maatschap opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, De opdrachtgever dient als debiteur in te staan voor de betaling van de declaraties van de Maatschap, tenzij anders tussen partijen schriftelijk mocht zijn overeengekomen voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht en waaruit voortvloeit, dat een derde daarvoor instaat.

c. Het honorarium:
De financiële vergoeding exclusief verschotten en kantoorkosten, die de maatschap voor de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief Omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Mocht de hoogte van het honorarium niet tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen, dan wordt dat honorarium berekend volgens het Calculatieschema voor Advocatendeclaraties, zoals die destijds is vastgesteld door de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten en die gold tot 1 januari 1997. De resultante daarvan vormt de minimale en redelijke vergoeding, zoals bedoeld in artikel 7:405 lid 2 BW. De maatschap is gerechtigd, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één kalenderjaar, de overeengekomen prijs c.q. het overeengekomen uurtarief jaarlijks aan het begin van ieder kalenderjaar te verhogen.

d. Verschotten:
De kosten die de maatschap in het belang van de uitvoering van de opdracht
maakt, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend beperkt tot, de kosten van:
- griffierechten
- getuigen en deskundigen
- uittreksels uit de openbare registers
- verhaalsonderzoek, beslag en faillissementsaanvraag
- kosten derden zoals: deurwaarders, procureurs en rolwaarnemers
- reiskosten

e. Kantoorkosten:
Door de maatschap zelf te bepalen vaste c.q. percentuele opslag op het honorarium ter redelijke bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten, Voor het jaar 2007 is zulks door de maatschap vastgesteld op 8 %. De maatschap is gerechtigd deze kantoorkosten jaarlijks aan het begin van ieder kalenderjaar te verhogen.
Het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten worden uitgedrukt in een declaratie van de maatschap, te vermeerderen met de daarover verschuldigde Nederlandse BTW, tenzij zulks naar Nederlands Belastingrecht niet aan de opdrachtgever in rekening behoeft te worden gebracht.

2. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten terzake dienstverlening die een opdrachtgever de maatschap, dan wel de vennoten of werknemers daarvan, dan wel aan de bestuurders van de besloten vennootschappen verstrekt, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Indien de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht verwijst naar (eigen) algemene voorwaarden die strijdig zijn met de algemene voorwaarden die de maatschap hanteert, dan zijn slechts laatstgenoemde algemene voorwaarden van toepassing.


3. Opdracht
a. Iedere opdracht wordt met terzijdestelling van artikel 7:404 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap. Dit houdt in dat de opdrachtgever ermee instemt dat de maatschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan de maatschap verbonden advocaat. In afwijking van de art. 7:404, 7:407 lid 2 en 409 BW zijn de vennoten en/of diegenen die voor de maatschap werkzaam zijn of waren niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
b. In afwijking van art, 7: 408 lid 2 BW is de maatschap gerechtigd om, met inachtneming van de Gedragsregels voor Advocaten, te allen tijde een opdracht te beëindigen.
c. De maatschap kan voor rekening en risico van de opdrachtgever derden inschakelen. Zij overlegt daarover voor zoveel in redelijkheid mogelijk tevoren met de opdrachtgever. De maatschap is echter gerechtigd om zonder overleg een procureur, deurwaarder of koerier in te schakelen. Inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. De maatschap is voorts gerechtigd (mede) namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van een in te schakelen derde te aanvaarden,, Elke aansprakelijkheid van de maatschap voor tekortkomingen van een derde is uitgesloten. Bij het inschakelen van een derde zal door de maatschap de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
d. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.
e. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de in de declaraties van de maatschap aangegeven bedragen.

4. Kwaliteit en termijn van uitvoering van de opdracht
a. De maatschap bepaalt de wijze waarop en door welke advocaat de verleende opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de geldende Gedragsregels voor Advocaten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
b. Een door de maatschap opgegeven termijn heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De maatschap is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
c. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de opdracht door de maatschap gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de maatschap mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de maatschap en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen van informatie en bescheiden.
d. Bij niet nakoming door de opdrachtgever van het bepaalde in lid c van dit artikel is een overeengekomen uiterste termijn niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de maatschap nodig is. De maatschap is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de maatschap de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

5. Declaratie
a. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan de maatschap het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
c. De maatschap is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve afrekening in het kader van de opdracht.
d. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, is de declaratie beperkt tot die kosten, waaronder begrepen de eigen bijdrage, die op grond van artikel 4 BVR 2000 aan de opdrachtgever in rekening mogen worden gebracht.

6. Betaling
a. Declaraties dienen binnen 14 dagen na verzending daarvan te zijn voldaan zonder opschorting, korting of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en is hij vanaf de betaalvervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
b. Alleen betaling door overboeking op één van de ten name van de maatschap gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
c. Indien de maatschap invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen naast de hoofdsom (honorarium, kantoorkosten, verschotten en BTW) en vertragingsrente voorts buitengerechtelijke invorderingskosten ten laste van de opdrachtgever, die gesteld worden op 15% van het honorarium met een minimum van € 200,--.
d. De door de opdrachtgever aan de maatschap verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 8 dagen na de aan de opdrachtgever verzonden laatste betalingsherinnering.
e. De opdrachtgever stemt er mee in dat de maatschap haar declaratie(s) verrekent met hetgeen de maatschap of de aan haar verbonden Stichting Beheer Derdengelden van hem / haar onder zich heeft of krijgt.
f. Indien de opdrachtgever meent dat hij niet tot betalen van een werkzaamheid gehouden is, dan dient hij zulks binnen 14 dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan de advocaat te laten weten.

7. Aansprakelijkheid
a. De maatschap is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de beroepsaansprakelijkheid.
b. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap bij de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van de verzekerde is, behoudens in geval dwingend recht zich daartegen verzet of de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Maatschap. Een kopie van de huidige polisvoorwaarden wordt desgevraagd aan de opdrachtgever ter inzage aangeboden.
c. Indien, om welke reden dan ook, onder de beroeps- aansprakelijkheidsverzekering niet wordt uitbetaald en de aansprakelijkheid van de maatschap (in rechte) is komen vast te staan, is de aansprakelijkheid van de maatschap beperkt tot een bedrag ter grootte van het honorarium exclusief BTW en verschotten dat in het jaar waarin de fout is gemaakt door de maatschap in de desbetreffende zaak aan de opdrachtgever is gefactureerd en door opdrachtgever is betaald, met een maximum van € 5.000,00.
d. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap bij de uitvoering van een opdracht waarbij schade aan personen of zaken wordt toegebracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, inclusief het bedrag van het eigen risico.
e. Alle aanspraken jegens de maatschap vervallen binnen één jaar na het moment waarop betrokkene bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan daarvan.

8. Overig
a. Opdrachtgever is gehouden, alle relevante gegevens en bescheiden, welke de maatschap overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. De maatschap bepaalt de wijze en door welke advocaat de verleende opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de geldende Gedragsregels van Advocaten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
b. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van de maatschap daartoe aanleiding geeft, is de maatschap gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door de maatschap te bepalen vorm (daaronder begrepen de betaling van een aanvullend voorschot) Indien opdrachtgever verwijtbaar tekort mocht schieten in de nakoming van jegens de maatschap aangegane verplichtingen, dan wel mocht nalaten de verlangde zekerheid te stellen, is de maatschap gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan de maatschap, uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
c. Deze algemene voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op vervolgopdrachten van opdrachtgever.
d. Voor zover het dossier en de ter hand gestelde bescheiden door opdrachtgever niet worden teruggenomen, zullen deze tot uiterlijk 60 maanden na de datum van de laatste declaratie worden bewaard.

9. Slotbepalingen
a. Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 februari 2007 en liggen ter inzage ten kantore van de maatschap. Voorts zijn deze gedeponeerd bij de Rechtbank te Maastricht onder nummer 07/1, alwaar deze ter inzage liggen en zijn deze te raadplegen via wwwcariskohlennl. Ze worden gelijktijdig met de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever ter hand gesteld, dan wel indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is op diens eerste verzoek kosteloos aan hem toegezonden.
b. De rechtsverhouding tussen de maatschap en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.
c. De geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Maastricht, tenzij het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter, of tenzij blijkens de met opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is.
d. Indien opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft deze het recht binnen een maand nadat de maatschap zich op de bepaling als neergelegd in 9 c heeft beroepen en de zaak wil voorleggen aan de niet volgens de wet relatief bevoegde rechter, te bepalen dat het geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter wordt voorgelegd.


Maastricht, 19 januari 2007