Personen- en Familierecht en Verbintenissenrecht

Julie Köhlen heeft zich de laatste jaren vooral toegelegd op het personen- en familierecht en het verbintenissenrecht.

Personen- en Familierecht:

Het personen- en familierecht is constant aan verandering onderhevig en is daarmee een van de meest dynamische rechtsgebieden uit het privaatrecht. Dit rechtsgebied heeft alles te maken met de relaties die mensen met elkaar hebben. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals: trouwen, kinderen krijgen of adopteren etc. Veel gezinnen komen dus op enig moment met dit rechtsgebied in aanraking. Of je nou te maken krijgt met een echtscheiding, een adoptie of een ondertoezichtstelling van een kind, het gaat in het personen- en familierecht vaak om zeer ingrijpende veranderingen in uw leven. Op dat moment is het prettig als u een deel van uw zorgen kunt uitbesteden aan een specialist op dit vakgebied, die samen met u zoekt naar de best mogelijke oplossing, zowel voor de praktische zaken (financiën en hypotheek) als voor de sociale aspecten (zoals omgang met de kinderen). Omdat bij zaken betreffende het personen- en familierecht vaak gevoelige en vertrouwelijke onderwerpen worden besproken, is de vertrouwensband met u erg belangrijk. Desgewenst kunt u een afspraak maken voor een gratis gesprek (30 minuten) om te kijken of de benodigde "klik" er is.

Naast de belangenbehartiging van volwassenen op het gebied van het personen- en familierecht, wordt Julie Köhlen regelmatig door de rechtbank Limburg benoemd tot bijzondere curator, om minderjarige kinderen bij te staan in afstammingszaken.

Verbintenissenrecht:

Het verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied in het Nederlandse privaatrecht. Bij het verbintenissenrecht gaat het veelal om partijen die (privé of bedrijfsmatig) een (mondelinge of schriftelijke) overeenkomst met elkaar sluiten, waarbij over en weer verplichtingen voor beide partijen ontstaan. Als een van die partijen de gemaakte afspraken niet nakomt, pleegt die persoon wanprestatie. De ander kan dan nakoming vorderen, schadevergoeding of de overeenkomst laten ontbinden. Niet alleen als een overeenkomst niet wordt nagekomen, maar ook als er onduidelijkheid bestaat over de inhoud van een overeenkomst  is er sprake van een geschil op het gebied van verbintenissenrecht. Of als iemand u schade heeft toegebracht door het plegen van een onrechtmatige daad, welke schade u op de ander wil verhalen. In al die gevallen kan Julie Köhlen u bijstaan. Zij zal dan samen met u bekijken of het zinvol is om de zaak met de wederpartij te schikken, of dat er geen andere optie is dan hierover te procederen en zo nodig beslag te laten leggen.

Netwerk:

Julie Köhlen beschikt over een uitgebreid netwerk van externe deskundigen. Waar nodig werkt zij samen met specialisten op andere vakgebieden of verwijst zij u door naar deze specialist.

Verbintenissenrecht

Hierbij kunt U denken aan geschillen over:

 • Overeenkomsten en contracten;
 • Natuurlijke verbintenissen;
 • Koopovereenkomst roerende en onroerende zaken;
 • Verzuim en ingebrekestelling;
 • Redelijkheid en billijkheid;
 • Hoofdelijkheid;
 • Opschortingsrechten;
 • Schade en boete;
 • Overmacht;
 • Aansprakelijkheid voor hulppersonen- en zaken;

Hierbij kunt u denken aan geschillen over:

 • Adoptie kinderen;
 • Afstamming kinderen;
 • Alimentatie;
 • Curatele, Bewind en Mentorschap;
 • Echtscheiding;
 • Erkenning kinderen;
 • Gezag;
 • Hoofdverblijfplaats;
 • Naamswijziging;
 • Omgangsregeling;
 • Ondertoezichtstelling;
 • Uithuisplaatsing;
 • Verdeling (na echtscheiding of verbreken samenwoning);

Personen- en Familierecht